Звіт про рух грошових коштів

Звіт про рух грошових коштів відображає здатність суб'єкта господарювання генерувати та використовувати грошові кошти та їх еквіваленти.

БІЛЬШЕ

Звіт про рух грошових коштів також є важливим інструментом планування для успіху будь-якого бізнесу в довгостроковій перспективі і дає повне уявлення про джерела, через які до суб'єкта господарювання надходили грошові кошти, та про те, як такі кошти використовувалися.

БІЛЬШЕ

Для отримання певного значення із свого грошового потоку звіт слід порівняти із звітом за минулий рік. Збільшення чистого грошового потоку (різниця між надходженням та відтоком грошових коштів) говорить про те, що Ви ведете успішний бізнес.

Операції з коштами походять від багатьох різних господарських операцій, які можна розділити на окремі категорії. До цих категорій належать: операційна діяльність, інвестиційна діяльність та фінансова діяльність. 

Операційна діяльність

Грошові потоки від операційної діяльності – це зазвичай ті, що виникають насамперед від основних видів діяльності, які приносять прибуток бізнесу. Як правило, ці грошові потоки походять від операцій, які входять у визначення прибутку або збитку бізнесу. В цю класифікацію також включається збільшення або зменшення вимог до оборотного капіталу бізнесу.

БІЛЬШЕ

Інвестиційна діяльність

Грошові потоки від інвестиційної діяльності відносяться до грошових потоків, що виникають внаслідок придбання чи продажу або основних засобів, або власних чи боргових інструментів інших суб'єктів господарювання. 

 

БІЛЬШЕ

Фінансова діяльність

Розділ "фінансова діяльність" стосується грошових потоків, пов'язаних із позиками, наданими фінансовими установами або інвесторами суб'єкту господарювання.

БІЛЬШЕ

Використовуйте цей шаблон для створення власного звіту про рух грошових коштів

Вільний грошовий потік

Вільний грошовий потік є важливим показником фінансового благополуччя або цінності бізнесу.

БІЛЬШЕ

Вільний грошовий потік (FCF) обчислюється шляхом вилучення капітальних витрат (CAPEX) з операційного грошового потоку.

БІЛЬШЕ

Фінансове прогнозування

За допомогою точного прогнозування підприємства можуть передбачати майбутні результати господарської діяльності та приймати кращі рішення в таких сферах, як інвестиції, набір персоналу та кадрові перестановки.

Найпоширенішим видом фінансового прогнозування є складання прогнозу руху грошових потоків.

Надійний прогноз грошових потоків:

визначає ключові рушійні фактори грошових потоків бізнесу та висвітлює заходи контролю, необхідні для досягнення прогнозованого результату;

дає змогу керівництву активно управляти грошовими потоками, оскільки воно заздалегідь звертає увагу на потенційні проблеми;

визначає тенденції у бізнесі та наявні можливості покращення операційного резерву;

є ключовим елементом впровадження грошової культури в бізнес.

Є дві основи для прогнозування грошових коштів: прогноз грошових надходжень і платежів та прогноз руху грошових коштів. Ці підходи використовуються для двох різних цілей, однак обидва з них враховують рух грошових коштів та фондів, звіт про прибутки та збитки, а також баланс.

Прогнозування грошових потоків надходжень і платежів – це підхід, за яким прогнозуються грошові потоки за основними типами припливу та відтоку.

БІЛЬШЕ

БІЛЬШЕ

Грошові кошти в ідеалі слід прогнозувати як рахунок, що є окремим від позик та інших запозичень. Обмежені та заблоковані грошові кошти не повинні включатися в аналіз як наявні грошові кошти (грошові кошти, доступні для бізнесу) – це стосується таких статей, як депозити, застава у вигляді грошових коштів, грошові кошти в географічних регіонах, які мають обмеження щодо доступу, резервні грошові кошти тощо. Крім того, рівень невикористаних та наявних засобів повинен бути визначений та доданий до рівня наявних доступних грошових коштів.

Переглядаючи результати прогнозу, виміряйте очікуваний коефіцієнт переведення прибутку в грошові кошти та порівняйте його з попередніми показниками. Це допоможе перевірити, чи відповідають результати прогнозу очікуванням, а також впевнитися в тому, що будь-яке покращення чи погіршення коефіцієнта переведення прибутку в грошові кошти можна легко пояснити.

БІЛЬШЕ

Ось шаблон, який допоможе Вам скласти власний прогноз руху грошових потоків.

Як планувати та приймати якісні фінансові рішення

Як планувати та приймати якісні фінансові рішення

Мати бізнес-план є життєво важливим для успіху Вашого бізнесу та забезпечення його достатнього фінансування і ліквідності.

БІЛЬШЕ

Складіть довгостроковий інтегрований прогноз руху грошових потоків, баланс та звіт про прибутки та збитки, а також річний бюджет грошових коштів. Перевірте, як потенційні короткочасні диспропорції можуть вплинути на Вашу довгострокову фінансову поведінку. Завжди використовуйте оновлені та надійні джерела інформації.

Метод чистої приведеної вартості (NPV) може допомогти Вам у бюджетуванні капіталу та плануванні інвестицій, проаналізувати прибутковість бізнесу, проекту чи рішення.

БІЛЬШЕ

Попередня стаття Наступна стаття
Поділитися