Баланс

В Україні порядок складання та подання фінансової звітності регулюється Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16 липня 1999 р , Постановою Кабінету Міністрів України № 419 від 28 лютого 2000 р. "Про затвердження Порядку подання фінансової звітності"  та наказом Міністерства Фінансів України № 73  від 07 лютого 2013 р. "Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"" . 

Фінансова звітність складається за національними стандартами (положеннями) з бухгалтерського обліку.

БІЛЬШЕ

Баланс або звіт про фінансовий стан представляє активи, пасиви та власний капітал бізнесу на звітну дату (зазвичай на кінець фінансового року) та принаймні за інший порівняльний період (зазвичай попередній рік).

БІЛЬШЕ

Для правильного розуміння фінансової звітності потрібно знати визначення оборотних і необоротних активів та пасивів.

Активи

Актив – це ресурс, який контролюється бізнесом внаслідок минулих подій і від якого очікується надходження у бізнес майбутніх економічних вигод.

БІЛЬШЕ

БІЛЬШЕ

Товарно-матеріальні запаси, грошові кошти та їх еквіваленти, також торгова дебіторська заборгованість є типовими оборотними активами, тоді як основні засоби (PPE), нематеріальні активи та інвестиційна нерухомість є, як правило, необоротними активами.

Матеріальні активи включають:

сировину та матеріали;

виробничі потужності та земельні ділянки;

машини та обладнання.

Нематеріальні активи включають:

комп'ютерні програми та бази даних як активи;

торгові марки та патенти;

гудвіл;

ліцензії.

Фінансові активи включають:

грошові кошти та їх еквіваленти;

торгову та іншу дебіторську заборгованість;

інвестиції в пайові цінні папери;

позики;

інвестиції, що утримуються до погашення (боргові інструменти).


Пасиви

Пасиви визначаються як поточні зобов'язання бізнесу, що виникають внаслідок минулих подій, врегулювання яких призведе до відтоку його ресурсів, тобто його активів.

БІЛЬШЕ

Пасиви складаються з поточних (короткострокових) та непоточних (довгострокових) зобов'язань. 

 

БІЛЬШЕ

Власний капітал

Власний капітал (капітал власника) – це залишковий процент в активах після вирахування всіх зобов’язань.

БІЛЬШЕ

Попередня стаття Наступна стаття
Поділитися